s

IPM Museum


Idź do treści

Integrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM - Integrated Pest Management)

są programem, który obejmuje wszystkie dostępne
(skutecznie i bezpieczne) sposoby obniżania liczebności szkodników. Zasadniczym celem programu IPM jest zainicjowanie niezbędnych procedur, których celem jest zapobieganie pojawianiu się szkodników na terenie obiektu, niwelowanie warunków sprzyjających ich obecności, regularny monitoring szkodników oraz ich zwalczanie.
Kluczowym komponentem systemu IPM jest monitoring szkodników. Monitoring obejmuje regularną, zaplanowaną obserwację i pomiary wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania danych niezbędnych do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.
Za pomocą technik monitorowania wykrywamy obecność szkodników, nawet we wczesnych stadiach ich rozwoju, określamy miejsca, w których owady są aktywne, oraz otrzymujemy informację o stopniu intestacji. Prawidłowo prowadzony monitoring pozwala szybko wychwycić niepokojące zmiany, określić tzw. punkty zapalne (miejsca o wzmożonej aktywności owadów), daje sygnał do precyzyjnych działań zapobiegawczych

Celem monitoringu aktywności szkodników jest:

 • rozpoznanie obecności szkodnika: określenie gatunku szkodnika i zlokalizowanie miejsc jego występowania;
 • oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących oraz śladów obecności.
 • określenie zmian liczebności populacji szkodnika w czasie.
 • określenie skuteczności działań korygujących, jeśli np. wcześniej zastosowane zabiegi nie przyniosły oczekiwanego wyniku;
 • określenie skuteczności wdrożonych procedur awaryjnych (= interwencyjnych);
 • wskazanie naturalnych wrogów szkodnika i potencjalnych szkodników.
 • określenie warunków, które doprowadziły do powstania problemu: łatwo dostępny pokarm, wysoka wilgotność, naturalne kryjówki, nieszczelności, ogólny stan higieniczny pomieszczeń itp.;
 • określenie decyzji i praktyk ludzkich, które wpłynęły na zmianę liczebności populacji szkodników i na skuteczność programu ich zwalczania (np. sąsiednia budowa, zmiany w ukształtowaniu terenu, niewłaściwa gospodarka odpadami itp.);
 • określenie, czy zmiany pogodowe (np. związane z porami roku) wpływają na skuteczność zwalczania szkodników.


Jesteśmy obecni na targach i konferencjach branżowych w europie. Zapraszamy:

Techniki monitorowania szkodników:

 • wywiad przeprowadzony z personelem, którego celem jest pozyskanie wstępnej informacji o rodzaju, ilości, miejsc i czasu obecności szkodników. Otrzymane informacje technik/koordynator IPM potwierdza późniejszą inspekcją serwisową (monitoring)
 • przegląd pułapek monitorujących (inspekcje serwisowe, interwencyjne) - w celu szczegółowego określenia stopnia i rodzaju intestacji. Pomieszczenia, w których stwierdzono aktywność szkodników należy dokładnie oznaczyć. Niezbędna jest identyfikacja gatunkowa wszystkich odłowionych owadów oraz oznaczenie ich stadia rozwojowego Tylko po "dobrym rozpoznaniu wroga" można rozpocząć zabiegi zwalczania. Rozmieszczenie i liczebność szkodników w obiekcie muszą być dokładnie określone. Innym ważnym zadaniem podczas inspekcji jest znalezienie dróg przenikania szkodników do budynku lub produktu. Pomocne w określeniu źródła szkodników mogą być też informacje o logistyce zbiorów o zwyczajach i zachowaniu personelu. W oparciu o w/w informacje należy zaplanować zabiegi prewencyjne (zapobiegawcze). Zbite szyby w oknach, nieszczelne futryny, nieszczelne drzwi, szczeliny w ścianach, brak siatek ochronnych w oknach, ewentualne zaniedbania w zakresie czystości pomieszczeń itp. należy odnotować i dopilnować, aby jak najszybciej stwierdzone uchybienia zostały naprawione.
 • ocena stanu przechowywanych zbiorów, analiza śladów aktywności szkodników, bakterii, grzybów pleśniowych (nadżerki powierzchniowe, wżerki perforacyjne, plamy). Na podstawie szczegółowych oględzin uszkodzeń można określić przybliżony czas kiedy uszkodzenie nastąpiło, rodzaj szkodnika, a także zweryfikować parametry środowiska składowania zbiorów, które determinują w sposób bezpośredni lub pośredni w/w zmiany.
 • odczyty temperatury i wilgotności powietrza, - w celu oznaczenia miejsc potencjalnie zagrożonych obecnością poszczególnych gatunków owadów.


Nowość: oferta bezpłatnego audytu!
proszę kliknąć po więcej informacji:
IPM | Konferencja IPM | Monitoring | Szkody | Wsparcie | Referencje | Multimedia | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego